Metodika škôlky

Pedagogická koncepcia našej škôlky sa opiera o pedagogický odkaz, ktorý vytvorila talianska lekárka a pedagogička Mária Montessori. Táto metóda je založená na individuálnom prístupe k dieťaťu, ako rovnocennému partnerovi dospelých. Základným prístupom je rešpektovať dieťa ako individualitu. Táto pedagogika sa vyvíja už celé storočie. Montessori pedagogika je výchovno-vzdelávacia metóda, ktorej princípy sú natoľko previazané, že tvoria ucelený a prepracovaný vzdelávací systém, ktorý plne rešpektuje vývinové (senzitívne) obdobia dieťaťa a plne korešponduje s modernými psychologickými teóriami vývinových potrieb dieťaťa.

  viac informácií o spôsobe výučby v našej škôlke sa dozviete tu...

Úloha učiteľa v Montessori pedagogike je postavená na nenápadnom vedení a taktnej pomoci dieťaťu. To vlastne vyjadruje aj motto celej Montessori pedagogiky "Pomôž mi, aby som to dokázal sám." Škôlka vytvára miesto, kde deti majú priestor slobodne sa rozvíjať, tvoriť, rásť, stretávať sa a radovať. Pedagógovia rešpektujú neautoritatívny prístup ku každému dieťaťu. Dôležitými pojmami výučby a výchovy sú bezpečie, ticho, pokoj, láska a radosť, to sa deťom u nás páči a tak sa deti u nás učia najlepšie. V pripravenom prostredí triedy je množstvo výučbových materiálov, ktoré dieťa priamo volajú k hraniu tak, aby sa zároveň samo učilo.

Dieťa si od narodenia do 6 rokov formuje svoju osobnosť, utvára si vzťah k vonkajšiemu svetu a rozvíja svoju inteligenciu. Mária Montessori hovorila o senzitívnych obdobiach, ktorými každé dieťa postupne prechádza a je pripravené rozvíjať si určitú oblasť vnímania, zručností a poznania. Tieto obdobia sa striedajú, prichádzajú postupne a je veľmi dôležité dieťaťu pomôcť v tomto čase jeho zručnosti maximálne rozvíjať. Preto je veľmi dôležité, aby dieťaťu bolo vytvorené pripravené prostredie, ktoré bude pre neho bezpečné a bude sa v ňom vedieť orientovať a pohybovať. Je preto nutné, aby sa dieťaťu dostal špeciálny prístup, ktorý dieťaťu dodá pocit vlastnej dôležitosti a tiež zodpovednosti za to, čo samo robí. Deti pracujú jednotlivo aj spoločne, pričom starší sú vzorom pre mladších a učia sa od nich, a starší si pritom upevňujú svoje zdravé sebavedomie a istotu v tom, čo sa už naučili. Deti spolu komunikujú a spolupracujú.

Spoluprácu s rodinou
považujeme za dôležitý článok v chode škôlky.

Cesta k nezávislosti

„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori