Výučba škôlky - vzdelávanie

Montessori pedagogika vychádza z predpokladu, že dieťa má prirodzenú túžbu učiť sa novým veciam, rešpektuje ich vývinové obdobia (senzitívne fázy) a aktuálne potreby. Pomáha rozvíjať schopnosti a seba samého a okolie. Pripravené prostredie a špecifický výučbový materiál vytvorený Máriou Montessori podporujú záujem dieťaťa o poznávanie, zjednodušujú pochopenie nových javov, pomáhajú vytvárať a fixovať pracovné návyky, rozvíjať nezávislosť, slobodu rozhodovania, koncentráciu, sebadisciplínu a zmysel pre realitu. Dieťa si samo určuje tempo výučby, volí si akú činnosť bude robiť, ako dlho a s kým. Seba hodnotenie a sebapoznanie sú dôležitou zložkou. Dieťa samo odhaľuje svoje chyby a berie si z nich ponaučenie. Učiteľ zachováva rešpekt, prejavuje ústretovosť a počúva jeho názorom či podnetom.

  viac informácií o metodike našej škôlky sa dozviete tu...

Zameranie programu

Program sa zameriava na samostatnosť, rozvoj pohybu, rozvoj jazyka, tvorivosť a komunikáciu s ostatnými. Deťom je poskytnuté bezpečné, podnetné a pozitívne prostredie, pretože toto je ich prvá skúsenosť mimo domov. Je to obdobie, kedy sa zakladajú korene lásky a učenia sa. Je to obdobie, kedy dieťa bez námahy absorbuje koncepty a zvyky. Samostatná výučba v sebe zahŕňa aj činnosti pre rozvoj hrubej a jemnej motoriky a cvičenia na rozvoj očí a rúk. Činnosti praktického života a starostlivosti o seba, ako napríklad umývanie rúk, zúbkov, utieranie rúk, prestieranie stola, natieranie chleba, nalievanie pitia, prípravu desiatej, krájanie ovocia a zeleniny, šúpanie vajíčka, umývanie riadov a odkladanie na svoje miesto, umývanie stola a zametanie, utieranie prachu, zapínanie gombíka či zipsu, obliekanie, obúvanie, sú ukazované skoro, aby poskytli deťom možnosť postarať sa sami o seba a svoje okolie. Taktiež lekcia zdvorilosti a vybraného správania sú precvičované denne, aby pomohli deťom byť ohľaduplné k ostatným a dokázali sa podeliť či o niečo poprosiť.

Deti sa pohybujú a vyberajú si činnosti z políc, kde sú uložené na táckach alebo jednotlivo podľa oblastí. Pracujú na malých koberčekoch na zemi alebo na malých stoloch. Jedno dieťa môže maľovať, druhé si navlieka korálky, tretie pripravuje desiatu, a do toho učiteľ pracuje s malou skupinou detí a ukazuje im ako sa naberá polievka na tanier, aby sme nerozliali. Učiteľ deťom poskytuje úlohy, ktoré vhodne podnecujú zaujatie a zamestnanie dieťaťa. Tieto úlohy sú rozdelené do 5 oblastí. Akademické vedomosti sú predkladané skrze konkrétne, prístupné pomôcky, ktoré využívajú 5 zmyslov: hmat, zrak, sluch, chuť a čuch a postupne kladú základ k neskoršiemu abstraktnému mysleniu.

Vzájomný rešpekt ako kľúčový princíp

Jednotlivé činnosti majú v triede fixné miesto, čo dieťaťu umožňuje fungovať nezávisle od učiteľa, teda, dieťa, keď sa pohrá, odloží upratanú tácku alebo pomôcku na to isté miesto, odkiaľ ho zobralo, aby to bolo správne pripravené pre druhé dieťa. Poriadok a poriadkumilovnosť sú predvádzané aj skrz lekciu zdvorilého správania. Mladšie deti sa učia od starších a staršie si upevňujú svoje vlastnosti pri práci s tými mladšími. Kľúčovým princípom, ktorý zjednocuje činnosti, je rešpekt. Dospelý rešpektuje každé dieťa ako indivíduum so špecifickými prednosťami a dieťa sa učí rešpektovať druhých. Časť dňa je venovaná individuálnej práci a potom sa deti zapájajú do sociálnych interakcií, spoločných aktivít.

O deti v škôlke sa starajú 3 učiteľky. Deti v škôlke sú rozdelené do 2 skupín po 8 detí, kde pracujú s učiteľkou a pomáha im naša teta Hela. Prvá skupina Lienky sú deti od 2 do 3 rokov, a druhá skupina Sovičky od 3 do 6 rokov.

Lienky - deti od 2 do 3 rokov

Obdobie do 3 rokov je najdôležitejším obdobím života dieťaťa, kde doslova nasáva podnety zo svojho okolia. Tento jav Mária Montessori nazvala "absorbujúci duch, absorbujúca myseľ dieťaťa". V pripravenom prostredí rozvíjame u detí samostatnosť v starostlivosti o seba a prostredie. Dieťa sa učí pracovným návykom, dokončovaniu činností, práci s chybou a sociálnej interakcii. Spievame, učíme sa básničky, riekanky, cvičíme, tancujeme. Pripravujeme jazykový materiál na rozvoj slovnej zásoby, vytvárame prostredie pre rozvoj hrubej a jemnej motoriky, venujeme sa aktivitám praktického života. Napríklad sa učíme umývať a utierať ruky, stolovať, pripraviť si desiatu, natierať chlebík, nalievať pitie, umyť riadiky, krájať ovocie a zeleninu, zametať, proste udržovať poriadok. Okrem toho sa učíme obliekať, zapínať gombík, zips, obúvať sa a to ešte stihneme aj pomôcť kamarátovi a učíme sa slušne správať jeden k druhému.

Sovičky - deti od 3 do 6 rokov

Trieda je vybavená Montessori materiálmi a je rozdelená do 5 oblastí.

Praktický život

Deti si tu osvojujú zručnosti z praktického života, s ktorými sa bežne stretávajú. Ide o starostlivosť o vlastnú osobu a svoje okolie (umývanie rúk, príprava prestierania stola, príprava stravy, natieranie chlebíka, krájanie a strúhanie ovocia a zeleniny, nalievanie, zametanie, utieranie prachu, skladanie oblečenia a iné).

Zmyslová výchova

Deti tu pracujú s pomôckami, pri ktorých si trénujú jednotlivé zmysly - hmat, zrak, sluch, chuť a čuch.

Jazyk

Dieťa potrebuje, aby sa dokázalo správne vyjadrovať a sformulovať svoje myšlienky. Mária Montessori vytvorila špeciálne pomôcky pre rozvoj jazyka a reči, ktoré používame.

Matematika

Dieťa sa učí rozpoznávať matematické zákony a používať ich, zoznamuje sa s pojmami, ako je dĺžka, výška, šírka, hrúbka, vníma veľkosti, učí sa čísla ako symboly odpovedajúce počtu. Pomocou špeciálnych pomôcok hravo zvládne sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Kozmická výchova

Táto oblasť je zameraná na poznatky z oblasti prírody. Je to v podstate zemepis, prírodopis, biológia, vesmír, dejepis, ale aj fyzika a chémia. Deti sa radi hrajú s Montessori materiálom a pritom sa veľa prirodzene naučia.

„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori